Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Yrityksen päästölaskenta – mitä ovat scopet 1, 2 ja 3?

Biocode icon

Biocode

Climate Observer

Yritysten päästölaskennan scopet 1-3 ovat kategoriat, johon toiminnassa aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt tyypillisesti jaetaan. Elintarvikealalla raaka-aineet muodostavat ison osan hiilijalanjäljestä, jolloin arvoketjun päästöjen laskeminen on erityisen tärkeää.

Päästöraportointi on tulevaisuudessa yhä olennaisempi osa yritysten arkea talousraportoinnin rinnalla, sillä viranomaiset tiukentavat jatkuvasti ei-taloudellisen raportoinnin vaatimuksia.

Pian voimaan tuleva Corporate Sustainability Reporting -direktiivi (CSDR) edellyttää yrityksiltä raportointia yritysvastuusta. Tähän standardeihin perustuvaan kokonaisuuteen kuuluu myös ympäristöraportointi, eli muun muassa oman toiminnan ja arvoketjun päästöjen raportointi.

Yleisin ilmastovaikutusten laskemiseen käytetty standardi on GHG-protokolla. Siinä päästöt jaetaan kolmeen luokkaan, joita ovat scopet 1, 2 ja 3. Scopet kuvaavat yrityksen oman toiminnan suoria ja epäsuoria päästöjä sekä arvoketjun päästöjä.

Yrityksen päästölaskenta

Miten lasketaan scope 1, 2 & 3 päästöjä?

Katso webinaari

Millaisia ovat scope 1, 2 ja 3 -päästöjen erot?

Scope 1: Oman toiminnan suorat päästöt

Scope 1 kattaa ne päästöt, jotka yritys aiheuttaa omalla toiminnallaan. Esimerkiksi energiantuotanto, sisäinen liikenne, valmistusprosessi ja mahdolliset kaasuvuodot kuuluvat tähän päästöluokkaan.

Scope 2: Oman toiminnan epäsuorat päästöt

Tähän päästöluokkaan kuuluvat kaikki yrityksen ostoenergiasta syntyvät epäsuorat päästöt. Ostettu energia voi olla esimerkiksi lämpöä, sähköä, höyryä tai jäähdytystä.

Scope 3: Yrityksen toimitusketjusta syntyvät päästöt

Scope 3 kuvaa päästöjä, jotka aiheutuvat yrityksen arvoketjussa. Nämä epäsuorat päästöt voivat syntyä esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, tuotteiden valmistuksessa, niiden käytössä ja hävittämisessä tai kuluttajien käytössä. 

Arvoketjun päästöt jaotellaan alavirtaan ja ylävirtaan (downstream activities ja upstream activities). Ylävirta tarkoittaa päästöjä, jotka syntyvät ennen kuin yritys on vastaanottanut tuotteen ja alkaa käyttää sitä. Alavirralla tarkoitetaan niitä päästöjä, jotka syntyvät sen jälkeen, kun yritys on myynyt valmistamansa tuotteen eteenpäin.

👉 Lue lisää scope 3 arvoketjun päästöistä.

Toimitusketjun merkitys korostuu elintarvikealalla

Elintarvikealalla tärkeimmät päästöjen aiheuttajat ovat

  • raaka-aineet
  • kuljetukset &
  • jätteiden käsittely.

Raaka-aineet ovat scope 3 -luokan ensimmäinen kategoria, ja elintarvikealalla ne muodostavat usein ison osan päästökuormasta. Sopimustuottajilta ostettujen raaka-aineiden, kuten lihan ja viljan, tai kauppojen ostamien tuotteiden päästövaikutus on suuri, mutta sitä on myös hankalaa arvioida. 

GHG-protokollassa on hiilidioksidin lisäksi määritelty myös muita kaasuja, kuten typpioksideja, joita saattaa muodostua esimerkiksi viljan viljelystä tai eläinten kasvatuksesta. Päästöt siis vaihtelevat paljon myös erilaisten elintarvikealan yritysten kesken.

Kaikkein tarkinta dataa päästöistä on mahdollista saada tilakohtaisella arvioinnilla. Näin saadaan tietää esimerkiksi tuotantopanosten sekä kuljetusten päästöt ja saadaan tarkin mahdollinen kuva käytetystä raaka-aineesta. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun päästöjä pyritään vähentämään.

Myytyjen tuotteiden prosessoinnista ja tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt ovat elintarvikealalla pienemmässä osassa, mutta myös ne kannattaa huomioida laskennassa. 

Ruokatuotteiden alavirran päästöissä myytyjen tuotteiden prosessointia ja käyttöä on hankalaa arvioida, sillä voi olla vaikeaa tietää, kuinka asiakas tuotetta käyttää tai kuinka tuotetta jatkojalostetaan. Näitä päästöjä on kuitenkin myös hyvä arvioida ainakin karkeasti, jotta voidaan muodostaa kattava kokonaiskuva koko toimitusketjusta.

Miksi kaikki päästölaskennan scopet ovat tärkeitä?

Vaikka raportointivelvollisuus koskee alkuun vain suuria yrityksiä, on myös pienten yritysten hyvä varautua raportoimaan omista päästöistään. Isojen yritysten on otettava huomioon myös scope 3 -luokan päästöt, joten niiden on vaadittava tietoja omalta toimitusketjultaan.

CSRD velvoittaa siis tulevaisuudessa yrityksiä päästöraportointiin, mutta päästöjen laskeminen antaa yrityksille myös mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaansa. Kyse ei siis ole vain siitä, että laskentaa on pakko tehdä. 

Päästöjen laskeminen, tulosten raportointi ja datan käyttäminen oman toiminnan kehittämiseen voivat antaa yritykselle kilpailuetua. Yrityksellä on hyvä mahdollisuus erottua muista, kun ilmastotoimiin kiinnitetään erityistä huomiota, ja päästölaskennan kaikki scopet huomioidaan.

Päästölaskenta mahdollistaa vaikuttamisen koko tuotannon päästöihin. Datan perusteella voidaan tehdä muutoksia omaan toimintaan esimerkiksi vähentämällä raaka-aineita, jotka tuottavat isoja päästöjä tai vaihtamalla toimintatapoja ympäristöystävällisemmiksi. Muutokset voivat parhaassa tapauksessa tuoda yritykselle myös kustannussäästöjä.

Lopulta planeettamme näkökulmasta olennaisinta yritystenkin toiminnassa on kuitenkin se, että päästöjä on onnistuttava pienentämään, jotta maapallon lämpötila ei nouse holtittomasti. Päästöihin vaikuttamisessa tärkeintä on hankkia tarkkaa dataa koko toimitusketjun laajuudelta.

Aloita vaikuttavien ja tietoon perustuvien päätösten tekeminen GHG-laskennalla. Tutustu yrityksen päästölaskentaan tarkemmin täällä!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaksi ovea
Artikkelit — touko 29, 2024

Kaksoisolennaisuusanalyysi ja päästölaskenta osana yritysvastuuraportointia 

Yrityksen päästöt
Artikkelit — touko 23, 2024

Yrityksen CO2 päästölaskenta – mistä aloittaa? 

Kulutus- vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta
Artikkelit — touko 14, 2024

Kulutusperusteinen vai aktiviteettiperusteinen päästölaskenta: Miksi yritykset tarvitsevat molempia? 

Pysy kärryillä ja tilaa viestimme ilmastosta, elintarvikealasta ja ruuan tuotantoketjusta suoraan sähköpostiisi!
    Biocode on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Täyttämällä lomakkeen annat Biocodelle luvan käsitellä henkilötietojasi tietosuojakäytännön mukaisesti.
    Iconboxmail