Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Tietosuojaseloste

 

 

 

 

Biocode Oy

Verkkosivumme osoite on: https://biocode.io.

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten Biocode Oy (“Biocode” tai “yhtiö” tai “me”) käsittelee henkilötietoja; minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa. Biocode sitoutuu kertomaan läpinäkyvästi, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten täytämme tietosuojavelvoitteemme.

Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista henkilöä (“rekisteröity”) koskevaa tietoa, jonka avulla henkilön voi tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Henkilötieto, rekisteröity, rekisterinpitäjä ja muut keskeiset termit on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679, “GDPR”). Biocode noudattaa GDPR:ää kaikessa henkilötietojen käsittelyssä yhdessä sovellettavien kansallisten lakien kanssa.

Rekisterinpitäjä

 • Rekisterinpitäjä: Biocode Oy
 • Osoite: Urheilutie 6, FI-01370 VANTAA
 • Sähköpostiosoite: contact@biocode.io

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rekisteröityminen tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön (kuten Biocode Impact -verkkopalvelu) ja käyttäjätilien hallinta sopimuksen tai sen valmistelun perusteella.
 • Tuotteidemme ja palveluidemme toimittamiseen sopimuksen tai sopimuksen valmistelun perusteella.
 • Laskutus (mukaan lukien saatavien perintä), asiakaspalvelu, palaute ja niihin liittyvät viestinnät sopimuksen tai sopimuksen valmistelun tai yhtiön oikeutetun edun perusteella.
 • Yhtiön oikeutettuun etuun perustuva liikekumppanuussuhteiden hallinnointi
 • Yhtiön oikeutettuun etuun tai suostumukseen perustuva, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien tietojen ja materiaalien toimittaminen esimerkiksi uutiskirjeillä ja suoramarkkinoinnilla.
 • Yhtiön palveluita käyttävien potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen, markkinoinnin kohdentaminen tällaisille henkilöille yhtiön oikeutetun edun perusteella.
 • Ilmoittautumiset tapahtumiimme, koulutuksiimme ja webinaareihimme perustuen yhtiön oikeutettuun etuun.
 • Yhtiön oikeutettuun etuun perustuvat markkina- ja asiakasanalyysit sekä kyselytutkimukset.
 • Yrityksen oikeutettuun etuun perustuva liiketoiminnan suunnittelu ja tuotekehitys.
 • Lakisääteisten velvollisuuksiemme, kuten verolainsäädännön ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvien kirjanpitovelvoitteiden noudattaminen ja täyttäminen.
 • Tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden varmistaminen ja lakisääteiseen velvoitteeseen tai yrityksen oikeutettuun etuun perustuvien väärinkäytösten estäminen.
 • Lakisääteiseen velvoitteeseen tai yhtiön oikeutettuun etuun perustuva IT-ympäristöjemme turvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen.
 • Suoramarkkinointi, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun lähettää kohdennettuja mainoksia. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin, ja hän voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksensa.

Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidylle, ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Annamme pyynnöstä lisätietoja oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä..

Mitä tietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään?

Biocode kerää rekisteröidyltä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään:

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajan nimi ja osoite sekä titteli / asema.
 • Palvelutiliin liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja tieto oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn vastustamisesta.
 • Muut liikekumppanuussuhteen ylläpitämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten laskutustiedot, palaute, muu viestihistoria ja markkinointimieltymykset.
 • Sähköiset tunniste- ja käyttäytymistiedot, kuten IP-osoite, lokitiedot ja käyttötiedot. Lisää tietoa löytyy alla olevasta evästekäytännöstämme.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen valmistelun tai allekirjoittamisen yhteydessä, asiakassuhteen tai asiakaspalvelun aikana.

Henkilötietoja voidaan kerätä automaattisesti myös silloin, kun rekisteröity käyttää tuotteitamme ja palveluitamme esimerkiksi käyttäessään verkkopalveluitamme ja vieraillessaan verkkosivuillamme.

Lisäksi rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan kerätä muulla tavoin markkinoinnin yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää keräämällä tietoja yksityisistä ja julkisista lähteistä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Palvelujemme yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin ja kuin lain nojalla edellytetään, ellei kyseisiä tietoja korvata säännöllisten päivitysten yhteydessä tai muulla tavoin. Tietojen säilytysajat vaihtelevat käsittelytarkoituksittain.

Tarkemmat säilytysajat voidaan antaa pyynnöstä.

Arvioimme henkilötietojen tarpeellisuutta ja oikeellisuutta säännöllisesti ja pyrimme varmistamaan, että virheelliset ja tarpeettomat henkilötiedot korjataan tai poistetaan.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin?

Henkilötietoja käytetään pääasiassa työntekijöidemme toimesta tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille, muille saman konsernin yrityksille sekä muille kolmansille osapuolille, kuten kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ja alihankkijoillemme (kuten IT-toimittajillemme ja markkinointitoimistoillemme, jotka tekevät markkinointia puolestamme jne.). Tällöin henkilötietoja luovutetaan vain edellä määriteltyihin tarkoituksiin. Emme myy tai muuten luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille Biocoden ulkopuolelle tällaisten kolmansien osapuolten omiin tarkoituksiin.

Luettelo käsittelijöistä ja muista vastaanottajista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Lisäksi yhtiö voi jakaa henkilötietoja fuusion, omaisuutemme myynnin tai koko liiketoimintamme tai sen osan rahoittamisen tai hankinnan yhteydessä sekä muiden vastaavien järjestelyjen yhteydessä.

Henkilötietoja luovutetaan myös kolmansille osapuolille, mikäli sovellettava laki tai määräys tai toimivaltaiset viranomaiset sitä edellyttävät, sekä tuotteiden ja palveluiden mahdollisen loukkaavan käytön tutkimiseksi ja tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhtiö ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, tällaiset siirrot tehdään joko maahan, jonka Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan tason, tai siirrot toteutetaan käyttämällä asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n komission tai toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen antamia tai muutoin hyväksymiä GDPR:n mukaisia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

Miten tietoja suojataan?

Henkilötietojen eheyden ja luottamuksellisuuden turvaaminen on Biocodelle tärkeää. Olemme ryhtyneet riittäviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin alan standardien mukaisesti pitääksemme henkilötiedot turvassa ja turvataksemme ne kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä, häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta. Käytämme palomuureja, fyysisiä turvatoimia, kulunvalvontaa, rajaamme käyttöoikeudet, salaamme tiedota ja valvomme edellä mainittuja toimenpiteitä aktiiviseesti. Nykyaikaisen verkkoympäristön kyberuhat huomioon ottaen emme kuitenkaan voi antaa täyttä takuuta siitä, että turvatoimenpiteillämme estetään laittomasti ja pahantahtoisesti toimivia kolmansia osapuolia saamasta pääsyä henkilötietoihin tai henkilötietojen ehdotonta tietoturvaa niiden siirtämisen tai tallentamisen aikana järjestelmissämme.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on useita oikeuksia sovellettavien tietosuojalakien nojalla.

Oikeus päästä henkilötietoihin ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisessa tai sähköisessä muodossa..

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista ja puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Biocodea poistamaan tai lopettamaan rekisteröidyn henkilötietojen käsittely esimerkiksi silloin, kun tietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksiin.

Huomaa kuitenkin, että tietyt henkilötiedot ovat ehdottoman välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten saavuttamiseksi, ja niitä voidaan myös vaatia säilyttämään sovellettavien lakien mukaisesti.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Biocodelle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus tietojen siirrettävyyteen koskee henkilötietojen käsittelyä suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tilanteissa, joissa virheellisiksi epäiltyjä henkilötietoja ei voida korjata tai poistaa, tai jos poistamispyyntö on epäselvä, yritys rajoittaa pääsyä tällaisiin tietoihin.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, kun käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Rekisteröity voi esimerkiksi vastustaa henkilötietojensa käyttöä markkinointitarkoituksiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn milloin tahansa.

Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt on tehtävä kirjallisesti tai sähköisessä muodossa, ja pyyntö on osoitettava Biocodelle käyttäen tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja.

Henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen tietojen luovuttamista, minkä vuoksi saatamme joutua pyytämään lisätietoja. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä ja henkilöllisyyden varmentamisesta.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytyminen on ilmoitettava rekisteröidylle kirjallisesti. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnöstä (esimerkiksi tietojen poistamisesta) lakisääteisen velvoitteen tai yrityksen lakisääteisen oikeuden, kuten palveluihimme liittyvän velvoitteen tai vaatimuksen vuoksi.

Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksia lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen contact@biocode.io

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme tai haluat käyttää oikeuksiasi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on valitus oikeus tehdä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädön vastaisesti.

Kuitenkin pyydämme, että asia käsiteltäisiin ensisijaisesti Biocodessa.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Biocode saattaa tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilmoittamalla siitä verkkosivustolla ja/tai muilla soveltuvilla tavoilla. Suosittelemme rekisteröityjä tarkistamaan tietosuojaselosteen verkkosivuiltamme aika ajoin. Mikäli rekisteröity vastustaa tietosuojaselosteen muutoksia, hänen tulisi lopettaa palveluiden käyttö, mikäli mahdollista, ja hän voi pyytää meitä poistamaan henkilötiedot, ellei sovellettava lainsäädäntö vaadi niiden säilyttämistä. Ellei toisin mainita, voimassa oleva tietosuojaseloste koskee kaikkia sillä hetkellä käsittelemiämme henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 25.1.2021. Viimeksi päivitetty: 19.12.2023.


Evästekäytäntö

Biocode Oy

Biocode Oy (”Biocode” or ”we”) käyttää evästeitä verkkosivustollaan. Yksityisyytesi suojeleminen on meille tärkeää, ja sitoudumme kertomaan läpinäkyvästi, miten käytämme evästeitä ja miten käsittelemme henkilötietojasi. Ole hyvä ja tutustu tähän evästekäytäntöön.

Tämä evästekäytäntö selittää nimenomaisesti, miten Biocode käyttää evästeitä. Kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja miksi meidän tulee joskus tallentaa evästeitä. Kerromme myös, miten voit estää evästeiden tallentamisen.

Tietosuojaselosteemme selittää periaatteemme henkilötietojesi käsittelyn osalta. Katso yllä olevasta tietosuojaselosteesta lisätietoja.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat tietoa tekstimuodossa, joka sijoitetaan laitteellesi (pysyvä eväste) tai tallennetaan muistiin (istuntoeväste). Sen luo verkkosivuston palvelin, joka on käytännössä tietokone, joka operoi verkkosivustoa. Evästeeseen tallennettu tieto määritetään palvelimella, ja sitä voidaan käyttää aina, kun käyttäjä vierailee sivustolla. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa käytetty selain ja käyttää tietoa esimerkiksi verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Evästeitä voidaan säilyttää vaihtelevan ajan selaimessasi tai laitteessasi. Istuntoevästeet poistetaan tietokoneeltasi tai laitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneellasi tai laitteellasi, kunnes ne poistetaan tai kunnes ne vanhenevat, mikä voi vaihdella muutamasta päivästä muutamaan vuoteen.

Evästeet voivat olla sivuston, jolla vierailet (ns. “ensimmäisen osapuolen evästeet”), tai kolmansien osapuolten, kuten sisältöä tarjoavien tai mainontaa tai analytiikkaa tarjoavien palvelujen asettamia (“kolmannen osapuolen evästeet”).

Sivustot ja sähköpostimme voivat myös sisältää muita seurantateknologioita, kuten “web-beaconeja” (= verkkojäljitteitä) tai “seurantapikseleitä”. Nämä ovat yleensä verkkosivulle tai sähköpostiin sijoitettuja läpinäkyviä graafisia kuvia, jotka osoittavat, että sivua tai sähköpostia on katsottu.

Käytämme evästeitä, jotka keräämme eri palveluntarjoajilta. Verkkosivustomme voivat myös sisältää evästeitä tai vastaavia teknologioita kolmansien osapuolten palveluntarjoajilta. Nämä kolmannen osapuolen eväteiden tarjoajat voivat myös kerätä ja käyttää evästeillään kerättyjä tietoja. Emme hallinnoi näiden kolmansien osapuolten evästeillä kerättäviä tietoja. Saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstä kolmannen osapuolen tarjoajilta, tarkista kyseisen tarjoajan eväste- ja tietosuojaselosteet.

2. Mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita seurantateknologioita helpottaaksemme vierailua verkkosivustollamme ja parantaaksemme yleistä käyttäjäkokemusta. Lisäksi käytämme evästeitä ja keräämme tietoja, mikä auttaa meitä parantamaan kokemustasi ja palveluitamme. Käyttämämme evästeet mahdollistavat verkkosivustomme toiminnan, analysoivat verkkosivustomme liikennettä ja auttavat meitä ymmärtämään, miten verkkosivustoamme käytetään, jotta voimme optimoida sivustomme toiminnan.

Käytämme evästeitä ja verkkojäljitteitä kerätäksemme:

 • käyttäjän IP-osoite
 • aika
 • vieraillut sivut
 • selaimen tyyppi
 • verkkosivu, josta käyttäjä siirtyi sivustolle
 • palvelin, josta käyttäjä siirtyi sivustolle
 • verkkotunnus, josta käyttäjä siirtyi sivustolle.
 • sosiaalisen median jakamistiedot
 • sähköpostien avaukset ja klikkaukset

3. Mitä evästeitä käytämme

Seuraava osio kuvaa, millaisia ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä saatat kohdata sivustollamme.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivustomme perustoimintojen suorittamiseksi. Ilman näitä evästeitä jotkin sivuston osat eivät toimi kuten pitäisi.

 • Nimi: _cfduid 
 • Tarkoitus: Tämä eväste on osa Cloudflaren tarjoamia palveluita. Sitä käytetään verkkoresurssien maksimointiin, liikenteen hallintaan ja verkkosivustomme suojaamiseen haitalliselta liikenteeltä.
 • Säilytysaika: 30 päivää
 • Tarjoaja: Biocode

Toiminnalliset evästeet

Tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla, voimme huomioida mieltymyksesi sivuston toiminnasta. Muistaaksemme asetuksesi, meidän on asetettava evästeitä, jotta näitä tietoja voidaan käyttää aina, kun vierailet sivustolla.

Suorituskyky- ja analytiikkaevästeet

Suorituskykyevästeet keräävät tietoja siitä, miten käytät verkkosivustomme ja miten sivustomme toimii. Nämä evästeet saattavat seurata esimerkiksi sitä, kuinka kauan vietät aikaa sivustolla tai mitkä sivut käyt läpi, mikä auttaa meitä ymmärtämään sitä, miten voimme parantaa sivustoa sinulle.

Käytämme Google Analyticsia, joka on yleisin analytiikkatyökalu, auttamaan meitä ymmärtämään, miten käytät sivustoamme ja millä tavoin voimme parantaa kokemustasi. Lisätietoja Google Analytics -evästeistä voi lukea Google Analytics -evästeitä koskevalta sivustolta (Google Analytics).

 • Nimi: _gid 
 • Tarkoitus: Tämä eväste on osa Googlen Analyticsin tarjoamia palveluita. Se rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, miten kävijä käyttää verkkosivustoa.
 • Säilytysaika: 1 päivä
 • Tarjoaja: Biocode
 • Nimi:_ga 
 • Tarkoitus: Tämä eväste on osa Googlen Analyticsin tarjoamia palveluita. Se rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään tuottamaan tilastotietoja siitä, miten kävijä käyttää verkkosivustoa.
 • Säilytysaika: 2 vuotta
 • Tarjoaja: Biocode
 • Nimi: _gat 
 • Tarkoitus: Tämä eväste on osa Googlen Analyticsin tarjoamia palveluita. Käytetään rajoittamaan pyyntöjen määrää.
 • Säilytysaika: Selaimen istunnon loppuun asti
 • Tarjoaja: Biocode

Kohdennetut evästeet ja sosiaalinen media

Saatamme käyttää evästeitä antaaksemme sinulle relevanttia, kohdennettua mainossisältöä, joka on sinulle relevanttia. Lisäksi joitakin evästeitä voidaan käyttää seuraamaan mainoskampanjoidemme tehokkuutta kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Lisäksi käytämme sosiaalisen median painikkeita ja/tai liitännäisiä sivustollamme, jotka mahdollistavat sinulle yhteyden ottamisen sosiaaliseen verkostoosi monin eri tavoin. Joitakin näistä evästeistä voidaan asettaa, kun sivu ladataan tai kun suoritat tietyn toiminnon, kuten napsauttamalla sosiaalisen median jakopainiketta.

Voimme myös saada tietoja sähköpostiuutiskirjeistämme tai muista sinulle lähettämistämme viesteistä, mukaan lukien se, avasitko tai lähetitkö uutiskirjeen eteenpäin tai napsautitko sen sisältöä. Tämä tieto kertoo meille uutiskirjeidemme tehokkuudesta ja auttaa meitä varmistamaan, että toimitamme sisältöä, joka kiinnostaa sinua.

4. Miten voin antaa suostumukseni hallita ja poistaa evästeitä?

Voit antaa tai perua antamasi suostumuksesi evästeille päätelaitteellasi esimerkiksi selaimesi tai laitteesi asetusvalikon kautta tai verkkosivustomme evästebannerista.

. Voit esimerkiksi kieltää evästeet, sallia kaikkien evästeiden käytön tai sallia vain ensimmäisen osapuolen evästeiden käytön. Lisäksi voit määrittää selaimen poistamaan evästeet jokaisen istunnon jälkeen tai poistaa ne manuaalisesti. Huomioithan, että evästeiden käytön estäminen voi heikentää tai rikkoa tiettyjä sivustomme toimintoja ja jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi normaalisti.

Tarkista selaimesi tiedoista lisäohjeita. Alla on annettu ohjeet evästeiden poistamiseksi yleisimmistä selaimista:

Jos haluat estää Google Analyticsin keräämästä tietoja sinusta, Google Analytics tarjoaa siihen tarkoitetun Opt-out-selainlisäosan. (Opt-out)

5. Yhteystiedot

Jos sinulla on milloin tahansa kysymyksiä tai huolenaiheita tästä evästekäytännöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Lisätietoja evästeistä löydät kansallisen valvontaviranomaisen Traficomin verkkosivustolta.

6. Evästekäytännön päivitykset

Saatamme päivittää tätä evästekäytäntöä aika ajoin. Tarkista säännöllisesti tämä evästekäytäntö, jotta tiedät sen viimeisimmän version. Viimeisin versio on saatavilla sivustollamme.

Tämä evästekäytäntö on julkaistu 25.1.2021. Viimeksi päivitetty: 20.12.2023.