Yhteystiedot
Kirjaudu
Kokeile nyt

Palveluehdot

Päivitetty viimeksi: 31.5.2024 

Nämä yleiset palveluehdot (“Ehdot”) koskevat Biocoden verkkopalveluita ja niiden ominaisuuksia (”Palvelut”). Palveluita ja verkkosivustoa ylläpitää Biocode Oy (y-tunnus: 2849954–4, jäljempänä ”Biocode” tai ”me”). Palvelu on verkkopohjainen työkalu, joilla yritykset, alkutuottajat ja muut organisaatiot voivat hallita tuotantonsa ympäristövaikutuksia sekä arvioida, seurata ja tiedottaa tuotteidensa ja/tai raaka-aineidensa ympäristövaikutuksista. Näitä Ehtoja sovelletaan myös Biocoden muihin asiantuntijapalveluihin siten kuin Ehdoissa on jäljempänä määritelty.  

Ehdot tulee lukea huolellisesti ennen Palveluiden käyttöä. Palvelun käytön edellytyksenä on, että kaikki Palvelua käyttävät tai Palveluun pääsyn saaneet tahot hyväksyvät ja noudattavat näitä Ehtoja. Nämä Ehdot koskevat kaikkia vierailijoita, käyttäjiä ja muita, joilla on pääsy Palveluihin tai jotka käyttävät Palveluita.   

Ehtoihin sitoudutaan käyttämällä Palvelua. Jos Käyttäjä, Tilaaja tai Palveluun pääsyn saava muu taho ei hyväksy jotakin näiden Ehtojen osaa, ei Palvelua tule käyttää ja sen käyttö on lopetettava. 

Palvelun yhteydessä saatuja henkilötietoja käsitellään Biocoden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti (saatavilla osoitteessa https://biocode.io/privacy-policy/). Tietosuojakäytäntö auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja Biocode kerää ja miten kerättyjä henkilötietoja käsitellään. 

1. Määritelmät

Alkutuotanto” tarkoittaa Raaka-aineiden tuotantoon liittyvää toimintaa.   

Asiantuntijapalvelu” tarkoittaa Biocoden kulloinkin tuottamia hiilijalanlaskennan tai ympäristövaikutusten maksullisia asiantuntijapalveluita, jotka Tilaaja ostaa Biocodelta Tilauksella. 

Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jotka on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679/EU) ja sen mahdollisissa muutoksissa sekä asiaankuuluvassa tietosuojalainsäädännössä.   

Kokeilujakson Palvelut” tarkoittavat Palveluita, joita me tarjoamme sinulle maksutta määritellyn rajoitetun ajan, mukaan lukien sellaiset palvelut kuten kokeilukäyttäjätilit, vierailijatilit, tai mikä tahansa muu pääsy Palveluihin ilman maksua tietyn rajoitetun ajan.   

Käyttäjä” tarkoittaa (a) Maksuttomien Palveluiden tapauksessa raaka-aineiden tuottajia, kuten viljelijöitä, jotka käyttävät Palveluita ja (b) Maksullisten Palveluiden ja Kokeilujakson Palveluiden tapauksessa Tilaajan työntekijää, edustajaa, toimittajaa, ja muuta luonnollista henkilöä, jonka Tilaaja on nimenomaisesti valtuuttanut käyttämään Palveluita.  

LCA” tarkoittaa elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment) ja kuvaa ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren aikana.   

LCA-malli” tarkoittaa matemaattista mallia ja toimintoja, joita käytetään arvioitavan kohteen ympäristövaikutusten laskemiseen.  

Maksulliset Palvelut” tarkoittavat Palveluita tai Asiantuntijapalveluita, joita me tarjoamme sinulle maksua vastaan.   

Maksuttomat Palvelut” tarkoittavat Palveluita, joita me tarjoamme sinulle maksutta.  

Raaka-aine” tarkoittaa Palveluissa ympäristövaikutusten arviointia varten arvioitavana olevaa Tuotteen tai Yrityksen raaka-ainetta, jonka Toimittaja tai Tilaaja tai Käyttäjä on lisännyt Palveluun.  

Sallittu käyttö” tarkoittaa Palveluiden käyttöä soveltuvin osin Yritysten, Tuotteiden tai Raaka-aineiden ympäristövaikutusten arvioimiseen, seurantaan ja tiedottamiseen tai Alkutuotannon ympäristövaikutusten hallintaan. Sallittu käyttö voidaan kuvata tarkemmin Biocoden palvelukuvauksissa, joita Biocode voi päivittää milloin tahansa. Palvelukuvauksien nykyiset versiot ovat luettavissa täällä: https://biocode.io.  

Sisältö” tarkoittaa Tilaajan tai kenen tahansa Käyttäjän toimittamaa Alkutuotantoon, Tuotteeseen, Raaka-aineeseen tai Yritykseen liittyvää dataa, tietoa tai aineistoa.  

Tilaaja” tarkoittaa oikeus- tai luonnollista henkilöä, joka ostaa käyttöoikeuden Palveluun, hankkii Asiantuntijapalveluita tai tilaa Kokeilujakson Palveluita tekemällä Tilauksen. Selvyyden vuoksi todetaan, että näiden Ehtojen mukaiset velvoitteet koskevat sekä Tilaajaa että yksittäistä Käyttäjää, ellei Ehdoissa toisin todeta. Ehdoissa käytetyt viittaukset “sinä” tai “sinun” viittaavat sekä Tilaajaan että yksittäiseen Käyttäjään.   

Tilausmaksu” tarkoittaa rahallista summaa, jonka Tilaaja maksaa Biocodelle Maksullisista Palveluista. Tilausmaksu määritellään kussakin sovellettavassa Tilauksessa.   

Tilaus” tarkoittaa Tilaajan ja Biocoden välistä erillistä kirjallista sopimusta tai Tilaajan muulla tavoin esimerkiksi Biocoden verkkosivujen kautta tekemää palvelutilausta koskien Palvelun käyttöoikeutta ja/tai Asiantuntijapalveluita. Tilaus koostuu sopimusasiakirjasta tai tilausvahvistuksesta sekä näistä Ehdoista, jotka liitetään Tilaukseen viittauksella.  

Toimittaja” tarkoittaa tahoa, joka toimittaa Tilaajan käyttämiä raaka-aineita ja joita Tilaaja käyttää Tuotteen tai Raaka-aineen arvioinnissa.   

Tuotanto” tarkoittaa Tuotteiden valmistukseen liittyvää toimintaa.   

Tuote” tarkoittaa Tilaajan lisäämää Palveluissa arvioitavana olevaa tuotetta. 

”Yritys” tarkoittaa itsenäistä yksikköä (sen juridisesta muodosta riippumatta), joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluita markkinoilla myytäväksi. Palvelussa voidaan laskea Yrityksen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. 

2. Palveluiden käyttö

Biocode myöntää rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua ainoastaan sallittuihin käyttötarkoituksiin edellyttäen, että Palvelua käytettään noudattaen näitä Ehtoja, sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä muita määräyksiä. Mitään Palvelun osaa ei saa käyttää muihin kuin sallittuihin käyttötarkoituksiin. Palvelun käyttöoikeutta ei saa myydä tai vuokrata tai luovuttaa sitä muille, luoda käyttäjätilejä käyttämällä väärää henkilöllisyyttä tai tietoja eikä luoda käyttäjätiliä muuten kuin Käyttäjälle itselleen tai Käyttäjän edustamalle organisaatiolle. 

Palvelua ei saa käyttää teknologisen tai muun keinon (kuten Palvelussa ilmenevien virheiden tai vikojen tai kolmansien osapuolten työkalujen tai ohjelmistojen) avulla tavalla, joka haittaa tai häiritsee Palvelua. Palvelua ei saa käyttää vilpillisiin tarkoituksiin tai väärinkäytöksiin, purkaa tai yrittää purkaa tai hajottaa Palvelua tai sen osia tai selvittää sen valmistustapaa, yrittää murtaa Palvelun lähettämää, käsittelemää tai tallentamaa dataa koskevia salaustekniikoita tai suojaustoimia tai yrittää kiertää Palvelun käyttöä tai sen elementtejä valvovia teknisiä ominaisuuksia. Palvelua ei saa ostaa tai käyttää kilpailevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Palvelun Käyttäjä vastaa itse laitteistosta, jolla käyttää Palvelua. 

Maksuttomat Palvelut ovat maksutta saatavilla Palvelua käyttäville yksityishenkilöille tai oikeushenkilöille.  Käytettäessä Maksuttomia Palveluita hyväksyt nimenomaisesti, ettet saa käyttää Palveluita (a) mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin oman Alkutuotantosi kehittämisen ulkopuolella, tai (b) ilmaisten tai maksullisten palvelujen tarjoamiseen kolmansille osapuolille. Mikäli haluat käyttää Palveluita tällaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, sinun tulee ottaa yhteyttä Biocodeen saadaksesi lisätietoja käyttämällä alla kohdassa 18 olevia yhteystietoja.  

Jos käytät Maksuttomia Palveluita yksityishenkilönä, Palvelut tarjotaan sinulle vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Jos käytät Maksuttomia Palveluja oikeushenkilönä, Palveluita tarjotaan sinulle vain sisäiseen liiketoimintakäyttöösi, eikä mihinkään kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Oikeushenkilönä olet vastuussa siitä, että myös työntekijäsi ja muut valtuuttamasi henkilöt käyttävät Palveluita näiden Ehtojen mukaan.  

Maksullisten Palveluiden käyttöoikeus on voimassa Tilauksen voimassaolon ajan edellyttäen, että Tilaaja on suorittanut Biocodelle kaikki Tilauksen mukaiset Tilausmaksut.  Maksullisia Palveluita käytettäessä Tilaaja on vastuussa siitä, että kaikki Tilaajan valtuuttamat Käyttäjät noudattavat näitä Ehtoja. Tilaaja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen Käyttäjiä rikkomasta näitä Ehtoja ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin havaittujen rikkomusten lopettamiseksi. Tilaaja on täydessä vastuussa, mikäli sen Käyttäjät eivät noudata näitä Ehtoja.  

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätilit  

Palvelun kaikki osat ja ominaisuudet edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä luo henkilökohtaisen käyttäjätilin määrittämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksullisten Palveluiden ja Kokeilujakson Palveluiden osalta Tilaaja lisää uudet Käyttäjät Palveluihin.  

Käyttäjän on annettava Biocodelle oikeat henkilö- ja muut tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan, ja pidettävä ne ajan tasalla. Käyttäjän on suojattava käyttäjätunnus ja salasana luvattomalta käytöltä ja pidettävä ne salassa. Luvattomasta käytöstä on ilmoitettava Biocodelle viipymättä. Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä ja soveltuvin osin Tilaaja on vastuussa käyttäjätilin käytöstä sekä kaikesta Palvelun yhteydessä tapahtuvasta viestinnästä ja toiminnasta. Biocode ei vastaa käyttäjätilin luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista ja menetyksistä. 

Antamalla käyttäjätilin luomiseksi tarvittavat tiedot Käyttäjä suostuu siihen, että Biocode voi käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä tietosuojakäytäntönsä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Biocodella on oikeus ilman korvausvelvollisuutta perustellusta syystä keskeyttää Palvelu, lakkauttaa käyttäjätili ja/tai kumota Käyttäjän salasana ilman, että se oikeuttaa Tilaajaa saamaan hyvitystä jo maksetuista Tilausmaksuista. Biocodella katsotaan olevan perusteltu syy toimia tässä kuvatulla tavalla esimerkiksi, jos Biocodella on syy epäillä, että Käyttäjä tai Tilaaja ei käytä Palveluita näiden Ehtojen mukaisesti tai muuten noudata näitä Ehtoja tai sovellettavan Tilaussopimuksen ehtoja. 

4. Kokeilujakson Palvelut 

Kokeilujakson Palvelut ovat käytettävissä näiden Ehtojen mukaisesti maksutta Biocoden määrittelemän rajoitetun ajan. Kokeilujakson Palveluiden laajuus, sisältö, ominaisuudet ja kesto ovat Biocoden yksinomaisessa harkinnassa ja Biocode voi keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa pääsyn Kokeilujakson Palveluihin mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.  

Jos Käyttäjä tai Tilaaja rekisteröityy Kokeilujakson Palveluiden vierastilille, tarjoaa Biocode Kokeilujakson Palvelut Käyttäjän tai Tilaajan käyttöön kokeilujaksolla maksutta joko (a) ilmaisen kokeilujakson loppuun (ellei kokeilujaksoa ole aiemmin päätetty) tai (b) Tilauksen alkamispäivään asti riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Jos Biocode lisää vierastilin rekisteröintisivulle tai tilin kutsusähköpostiin muita ehtoja, niitä sovelletaan ja ne ovat etusijalla näihin Ehtoihin nähden. 

5. Asiantuntijapalvelut

Biocoden Asiantuntijapalveluiden sisältö ja laajuus sovitaan Tilauksessa. Asiantuntijapalveluiden toteutuksen yksityiskohdista, kuten aikataulusta ja muista käytännön asioista Tilaaja ja Biocode sopivat erikseen. 

Biocoden on suoritettava Asiantuntijapalvelut ammattimaisesti ja huolellisesti. Biocode suorittaa Asiantuntijapalvelut omien työmenetelmiensä mukaisesti. Biocoden on varmistettava, että Asiantuntijapalveluita suorittavalla henkilöstöllä on asianmukainen pätevyys ja kokemus. Tilaajan on myötävaikutettava Asiantuntijapalvelujen suorittamiseen ja annettava Biocodelle Asiantuntijapalveluiden vaatimat tiedot sekä pääsy tarvittaviin järjestelmiin. 

Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdoissa on todettu Biocoden korvausvastuusta, rajoittuu Biocoden vastuu Asiantuntijapalvelujen virheistä virheen korjaamiseen tai Asiantuntijapalvelun suorittamiseen uudelleen Biocoden omalla kustannuksella. Tilaajan on ilmoitettava kaikista Asiantuntijapalveluihin liittyvistä virheistä Biocodelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisen Asiantuntijapalvelun suorittamisesta. 

6. Tilausmaksut, verot ja maksuehdo

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Tilausta. Maksulliset Palvelut laskutetaan tilausperusteisesti ja Tilaaja on vastuussa kaikkien Tilausmaksujen maksamisesta.  

Ellei Tilauksessa toisin sovita, laskutetaan Tilausmaksut etukäteen ja kaikki maksut erääntyvät neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan. 

Jos Tilaaja ei suorita maksuja näiden Ehtojen tai Tilauksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, Biocode pidättää oikeuden keskeyttää Tilaajan tilaamat Maksulliset Palvelut, kunnes maksu on suoritettu. Jos Tilaajan maksun suorittamatta jättäminen jatkuu yli neljätoista (14) päivää maksun eräpäivästä, Biocodella on oikeus irtisanoa Tilaus päättymään välittömästi.  

Tilaaja on vastuussa kaikkien sovellettavien verojen maksamisesta. Tilaajalla ei ole missään olosuhteissa oikeutta pidättää tai vähentää veroja Biocodelle suoritettavista maksuista.  

Biocodella on oikeus tarkistaa Tilausmaksuja vuosittain ilmoittamalla tästä Tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen Tilauksen vuosipäivää. Jatkamalla Maksullisten Palveluiden käyttöä tai suorittamalla uusia maksuja, Tilaajan katsotaan hyväksyneen Tilausmaksujen muutoksen. Biocodella on oikeus nimetä maksupalveluntarjoajia vastaanottamaan Tilausmaksut Biocoden puolesta. 

7. Immateriaalioikeudet

7.1 Palvelut

Biocode myöntää Tilaajalle oikeuden käyttää Palvelussa saatavilla olevia ja Palvelun käytön tuloksena saatavia ympäristövaikutusten arviointeja, raportteja ja muuta asiaan liittyvää tietoa liiketoimintatarkoituksiin. Tilaajan oikeus ympäristövaikutusten arviointeihin, raportteihin ja muuhun asiaan liittyvään tietoon pysyy voimassa myös Palveluiden käytön jälkeen. 

Kaikki oikeudet Palveluun (sekä siihen liittyviin ohjelmistoihin ja tietovälineisiin), sen rakenteeseen ja siihen liittyvään sisältöön, mukaan lukien tekstit, ympäristövaikutusten arvioinnit, raportit ja muut saataville tuodut tiedot, tietokonekoodi, komentosarjat, grafiikka, interaktiiviset ja vastaavat ominaisuudet sekä Palveluun sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot, ovat Biocoden omaisuutta tai sille lisensoituja. Palvelun käyttäminen ei anna Käyttäjälle eikä Tilaajalle omistusoikeutta tai mitään immateriaalioikeutta Palveluun, Palvelun sisältöön ja muuhun tietoon, jota on saatavilla Palvelussa tai sen käytön tuloksena, ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita.  

7.2 Asiantuntijapalvelut ja niiden tulokset 

Ellei kirjallisesti toisin sovita, immateriaali- ja omistusoikeudet Asiantuntijapalveluun ja sen perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä Biocoden niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat Biocodelle. Tilaajalla on oikeus käyttää Asiantuntijapalvelun tuloksia sisäisesti liiketoiminnan tarpeisiinsa. Käyttöoikeuden puitteissa Tilaajalla on vapaa kopiointioikeus sekä oikeus käyttää asiantuntijapalvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoksia. Tilaajalla ei ole oikeutta myydä eikä muutenkaan luovuttaa Asiantuntijapalvelun tuloksia kolmannelle osapuolelle muutoin kuin edellä mainittua tarkoitusta varten.  

Tilauksella tai näillä Ehdoilla ei ole vaikutusta oikeuksiin, jotka liittyvät niihin aineistoihin, jotka Biocode tai Tilaaja luovuttavat toisilleen Asiantuntijapalveluiden suorittamista varten, ja kaikki aineistot, joita Asiakas toimittaa Biocodelle Asiantuntijapalvelujen suorittamista varten, ovat siten Asiakkaan omaisuutta. 

7.3 Sisältö 

Käyttäjä ja/tai Tilaaja voi lisätä Palveluun Sisältöä. Tilaaja ja/tai Käyttäjä vastaavat Palveluun lisäämästään Sisällöstä sitoutuvat siihen, että Palveluun ei lisätä laitonta tai immateriaalioikeuksia loukkaavaa Sisältöä eikä viruksia tai haittakoodia sisältävää tai muutoin sopimatonta Sisältöä. Tämä vastuu Sisällöstä säilyy Palvelun käytön päättymisen jälkeenkin. 

Biocode valvoo Palvelun Sisältöä. Biocodella on oikeus vapaasti moderoida, poistaa tai kieltäytyä näyttämästä Palveluun lisättyä Sisältöä. 

Kaikki immateriaalioikeudet ja omistusoikeus Palveluun lisättyyn Sisältöön säilyvät Käyttäjällä tai Tilaajalla. Biocodella on Palvelun Sisältöön maailmanlaajuinen, pysyvä, peruuttamaton, täysin maksettu ja rajoittamaton oikeus käyttää, tallentaa, kopioida, muokata ja muulla tavoin hyödyntää Sisältöä Biocoden palvelujen tarjoamista, parantamista ja optimointia varten. Tilaaja ja Käyttäjä vakuuttavat, että niillä on oikeus myöntää nämä oikeudet Biocodelle. Biocoden käyttöoikeus Sisältöön pysyy voimassa Palvelun käytön tai Tilauksen päättymisen jälkeenkin. 

8. Tukipalvelut

Biocode tarjoaa Maksullisia Palveluita käyttäville asiakkailleen Palveluiden käytön teknisiä tukipalveluita ilman erillistä veloitusta sähköpostitse normaalisti klo 8–16 (paikallista aikaa Helsingissä) maanantaista perjantaihin, pois lukien Suomessa vietettävät kansalliset vapaapäivät.  

Biocode pyrkii vastaamaan Palveluita koskeviin tukipyyntöihin mahdollisimman joutuisasti, mutta ei sitoudu tiettyihin palvelutasoihin tai nimenomaisiin vasteaikoihin. Tukipalvelupyynnöt tulee lähettää osoitteeseen support@biocode.io

Biocodella ei ole velvollisuutta tuottaa tukipalveluja Maksuttomille Palveluille. 

Biocode voi välttämättömistä teknisistä muutoksista, päivityksistä tai vastaavista toimenpiteistä johtuvissa poikkeuksellisissa olosuhteissa keskeyttää Palveluiden tai minkä tahansa Palveluiden ominaisuuksien toimittamisen joko yhdelle tai useammalle Käyttäjälle ilman korvaus- tai hyvitysvelvollisuutta. Mikäli mahdollista, Biocode ilmoittaa tällaisista keskeytyksistä etukäteen. Biocode pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Palveluiden mahdolliset keskeytykset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa.  

9. Linkit muille verkkosivustoille

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Biocoden omistuksessa tai määräysvallassa ja joiden kautta voi käyttää tiettyjä kolmansien osapuolten palveluja. 

Biocode ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen sisältöön, tietosuojakäytäntöihin tai menettelyihin eikä vastaa niistä millään tavalla. Kolmansien osapuolten tarjoaman sisällön, tuotteiden tai palvelujen käyttöön sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Biocode ei vastaa suoraan tai välillisesti mistään vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuvan tällaisilla verkkosivustoilla tai palveluissa tai niiden kautta saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä, käytön yhteydessä tai niihin tukeutumisesta. 

10. Tilausjakso ja irtisanominen

Maksulliset Palvelut

Maksullisten Palveluiden osalta Tilaaja ostaa Palvelun Tilauksessa sovituksi tilauskaudeksi. Jokainen Tilaus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu aina 12 kuukautta kerrallaan, ellei Tilauksessa ole toisin sovittu. Ellei Tilauksessa toisin sovita, on Tilaajalla oikeus irtisanoa Tilaus kirjallisesti milloin tahansa ilman erityistä syytä kuudenkymmenen (60) päivän irtisanomisajalla. Irtisanoessaan Tilauksen, Tilaajalla ei ole oikeutta Tilausmaksujen palautukseen tai hyvitykseen jo maksetuista maksuista.  

Ellei Tilauksessa ole toisin sovittu, on Asiantuntijapalveluita koskeva Tilaus voimassa ilman peruutus- tai irtisanomisoikeutta aina siihen asti, kunnes kaikki Asiantuntijapalvelut on suoritettu ja Tilaaja on suorittanut Asiantuntijapalveluja koskevat Tilausmaksut. 

Biocode voi irtisanoa Tilauksen päättymään välittömästi, jos Tilaaja tai joku Käyttäjistä olennaisesti rikkoo näitä Ehtoja. 

Tilaussopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä kaikki kertyneet ja maksamattomat Tilausmaksut veloitetaan ja maksetaan Tilauksen päättymispäivään saakka, ja käyttöoikeudet Palveluihin päättyvät kaikille Tilaajan nimeämille Käyttäjille.

Maksuttomat Palvelut

Maksuttomien Palveluiden osalta myönnetty Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa joko Käyttäjän, Tilaajan tai Biocoden toimesta ilman erityistä syytä.   

11. Muutokset ja ylläpito 

Biocode voi päivittää näitä Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli Biocode tekee olennaisia muutoksia Ehtoihin, ilmoitetaan näistä muutoksista kirjallisesti niille Käyttäjille ja Tilaajille, joita muutos koskee. Jos muutokset eivät ole Käyttäjän hyväksyttävissä, tulee Käyttäjän lopettaa Palveluiden käyttö. Mikäli Tilaaja ei hyväksy Ehtojen muutoksia, ja nämä muutokset ovat perustellusti Tilaajan kannalta olennaisia, on Tilaajalla oikeus irtisanoa Tilaus kirjallisesti 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanoessaan Tilauksen, Tilaajalla ei ole oikeutta saada hyvitystä tai palautusta jo maksamistaan Tilausmaksuista. Jos Palveluiden käyttö jatkuu muutoksista huolimatta, katsotaan muutokset hyväksytyiksi. Mitään muutosta ei sovelleta takautuvasti, vaan muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna päivämääränä.  

Maksuttomien Palveluiden laajuus, sisältö, ominaisuudet ja kesto ovat Biocoden harkinnassa, ja Biocode voi koska tahansa keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa maksuttoman pääsyn Palveluihin tai tehdä muutoksia Maksuttomiin Palveluihin ilman erillistä ilmoitusta.  

Biocode voi tehdä Maksullisiin Palveluihin muutoksia. Biocode tiedottaa olennaisista muutoksista niille Käyttäjille ja Tilaajille, joita muutos koskee.   

12. Salassapito

Biocode, Tilaaja ja Käyttäjä (kaikki erikseen ”Osapuoli” tai yhdessä ”Osapuolet”) pitävät salassa kaikki toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi, tai joiden vastaanottavan Osapuolen olisi pitänyt kohtuudella ymmärtää olevan luottamuksellisia tietoja. Osapuoli saa luovuttaa luottamuksellisia tietoja vain niille työntekijöilleen, neuvonantajilleen, edustajilleen, johtajilleen, ja alihankkijoilleen, jotka tarvitsevat tällaisia tietoja Palvelun tai Asiantuntijapalveluiden käyttöä ja tuottamista varten. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista, b) jonka vastaanottaja on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, c) joka oli vastaanottavan hallussa ennen sen saamista luovuttavalta Osapuolelta ilman siihen liittyvää salassapitovelvollisuutta, d) jonka vastaanottava Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa, tai e) jonka vastaanottava Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen nojalla.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään tässä kohdassa 12 mainittu ei estä tai rajoita Osapuolten oikeuksia, jotka Osapuolille on myönnetty Ehtojen kohdan 7 (Immateriaali- ja omistusoikeudet) nojalla. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa kolmen (3) vuoden ajan Tilauksen tai Palvelun käytön päättymisestä, ellei sovellettava lainsäädäntö edellytä pidempää salassapitoaikaa. 

13. Vastuuvapaus 

PALVELUN KÄYTTÖ TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN TAI TILAAJAN OMALLA VASTUULLA JA PALVELU TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON”. BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA PALVELUA KOSKEVIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA PALVELUN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ (I) PALVELU TÄYTTÄÄ TILAAJAN TAI KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET, (II) PALVELUN KÄYTTÖ ON OIKEA-AIKAISTA, KESKEYTYMÄTÖNTÄ, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ, (III) KAIKKI PALVELUN TULOKSENA SAADUT TIEDOT OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, JA (IV) KAIKKI PALVELUN OSANA TOIMITETUISSA OHJELMISTOISSA OLEVAT VIAT TAI VIRHEET KORJATAAN. PALVELUN KÄYTÖN KAUTTA LADATUN TAI MUULLA TAVOIN HANKITUN AINEISTON TAI TIETOJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN/TILAAJAN OMAN HARKINNAN MUKAAN JA KÄYTTÄJÄN/TILAAJAN OMALLA VASTUULLA, JA KÄYTTÄJÄ/TILAAJA VASTAA YKSIN LAITTEELLEEN AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄLLAISEN AINEISTON LATAAMISESTA. MIKÄÄN BIOCODELTA, PALVELUN KAUTTA TAI PALVELUSTA SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAADUT NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ EHDOISSA. 

SELVYYDEN VUOKSI TODETAAN, ETTÄ BIOCODE EI ANNA TAKUITA KÄYTTÄJÄN SAATAVILLA OLEVISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNEISTA, RAPORTEISTA JA MUISTA NIIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA. PALVELUIDEN AVULLA SAADUT TULOKSET OVAT AINOASTAAN SUUNTAA ANTAVIA, EIKÄ BIOCODE OLE VASTUUSSA TULOSTEN TARKKUUDESTA.  

14. Vastuunrajoitus

BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA VASTAA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKEARVOSTA, TIEDOISTA, KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSISTA, TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ. MAKSULLISTEN PALVELUIDEN OSALTA, LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, BIOCODEN MAHDOLLINEN VASTUU RAJOITTUU SUMMIIN, JOTKA TILAAJA ON MAKSANUT BIOCODELLE PALVELUISTA VAHINKOTAPAHTUMAN SYNTYÄ EDELTÄVÄN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA. MAKSUTTOMIA PALVELUITA KOSKIEN BIOCODEN MAHDOLLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU RAJOITTUU, LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, 100 EUROON.   

15. Kolmansien osapuolten väitteet 

Tilaaja ja Käyttäjä sitoutuvat puolustamaan omalla kustannuksellaan Biocodea, sen tytäryhtiöitä, osakkeenomistajia, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, kumppaneita ja lisenssinantajia kolmansien osapuolten vaatimuksia vastaan sekä  korvaamaan kaikki vahingot kustannukset tai vahingot, mukaan lukein kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat (a) Palveluun lisätystä Sisällöstä  (b) Palvelun Ehtojen vastaisesta käytöstä, (c) näiden Ehtojen rikkomisesta tai (d) kolmansien osapuolten oikeuksien tosiasiallisesta tai väitetystä rikkomisesta. Tämä velvollisuus pysyy voimassa Tilauksen ja Ehtojen irtisanomisen tai päättymisen tai Palvelun käytön päättymisen jälkeen. Biocode pidättää itsellään kuitenkin oikeuden hoitaa oma puolustuksensa asioissa, jotka kuuluvat tässä kohdassa kuvatun korvausvelvollisuuden piiriin. 

16. Ylivoimainen este 

Biocode ei vastaa viivästyksistä tai sopimusvelvoitteidensa täyttämättä jättämisistä, jotka johtuvat odottamattomista olosuhteista tai tekijöistä, joihin Biocode ei pysty kohtuudella vaikuttamaan, mukaan lukien rajoituksetta luonnonilmiöt, sota, terrorismi, mellakat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalo, tulvat, onnettomuudet, lakot tai kuljetusvälineiden, polttoaineen, energian, työvoiman tai materiaalien puute.  

17. Muuta

Tilaajalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä Ehtoja tai niistä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman Biocoden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Biocode voi luovuttaa tai siirtää nämä Ehdot tai niistä johtuvat oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Nämä Ehdot sitovat kaikkia oikeudenhaltijoita ja siirronsaajia.  

Kaikki näiden Ehtojen mukaiset ilmoitukset, vaatimukset tai muut tiedonannot katsotaan asianmukaisesti annetuiksi tai toimitetuiksi, kun ne on toimitettu vastaanottajalle kirjallisesti kirjattuna kirjeenä, sähköpostitse, tai kuriiripalvelun kautta.  

Jos jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen.  

Seuraavat ehdot pysyvät voimassa Palveluiden, Asiantuntijapalveluiden ja/tai Tilauksen päättymisen jälkeenkin: Kohta 2 (Määritelmät), kohta 7 (Immateriaalioikeudet), kohta 9 (Linkit muille verkkosivustoille), kohta 12 (Salassapito), kohta 13 (Vastuuvapaus), kohta 14 (Vastuunrajoitus), kohta 15 (Kolmansien osapuolten väitteet), kohta 16 (Ylivoimainen este) ja kohta 17 (Muuta). 

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Palveluista tai näistä Ehdoista johtuvat erimielisyydet tai korvausvaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti Käyttäjän/Tilaajan ja Biocoden välisissä neuvotteluissa.  

Palveluista tai näistä Ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät kiistat tai erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta, joka on nimitetty edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään englannin kielellä (tai suomen kielellä, jos osapuolet näin keskenään sopivat) Helsingissä, Suomessa.  

Kuluttajilla on oikeus saattaa riita kuluttajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Kuluttajilla on myös oikeus kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) puoleen, ja sen jälkeen pyytää ratkaisua kansalliselta kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi). Lisäksi kuluttaja voi kääntyä Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) puoleen (http://ec.europa.eu/odr).

18. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, ota meihin yhteyttä: contact@biocode.io.   

Biocode Oy  
Y-tunnus: 2849954–4
Osoite: Urheilutie 6, FI-01370 VANTAA

Sähköposti: contact@biocode.io 
Verkkosivu: https://biocode.io