Yhteystiedot
Kirjaudu
Luo tili

Palveluehdot

Päivitetty viimeksi: 5.6.2023 

Nämä Palveluehdot (“Ehdot”) koskevat Biocoden verkkopalveluita ja niiden ominaisuuksia (”Palvelut”), sisältäen verkkopohjaiset työkalut, joilla yritykset, alkutuottajat ja muut organisaatiot voivat hallita tuotantonsa ympäristövaikutuksia sekä arvioida, seurata ja tiedottaa tuotteidensa ja/tai raaka-aineidensa ympäristövaikutuksista. Palveluita ja verkkosivustoa ylläpitää Biocode Oy (y-tunnus: 2849954–4), joka on Suomen lakien mukaisesti perustettu yhtiö (jäljempänä ”Biocode” tai ”me”). 

Ehdot tulee lukea huolellisesti ennen Palveluiden käyttöä. Palvelun käytön edellytyksenä on, että kaikki Palvelua käyttävät tai Palveluun pääsyn saaneet tahot hyväksyvät ja noudattavat näitä Ehtoja. Nämä Ehdot koskevat kaikkia vierailijoita, käyttäjiä ja muita, joilla on pääsy Palveluihin tai jotka käyttävät Palveluita.  

Sitoudut näihin Ehtoihin käyttämällä Palveluita. Mikäli et hyväksy jotakin näiden Ehtojen osaa, sinun ei tule käyttää Palveluita ja Palveluiden käyttö on lopetettava. 

Näiden Ehtojen lisäksi Palveluiden käyttöön sovelletaan Biocoden tietosuojakäytäntöä (saatavilla osoitteessa https://biocode.io/privacy-policy/). Tietosuojakäytäntömme auttaa sinua ymmärtämään, mitä Henkilötietoja Biocode kerää ja miten kerättyjä Henkilötietoja käytetään.

1. Määritelmät

Alkutuotanto” tarkoittaa Raaka-aineiden tuotantoon liittyvää toimintaa.  

Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jotka on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679/EU) ja sen mahdollisissa muutoksissa sekä asiaankuuluvassa tietosuojalainsäädännössä.  

Kokeilujakson Palvelut” tarkoittavat Palveluita, joita me tarjoamme sinulle maksutta määritellyn rajoitetun ajan, mukaan lukien sellaiset palvelut kuten kokeilukäyttäjätilit, vierailijatilit, tai mikä tahansa muu pääsy Palveluihin ilman maksua tietyn rajoitetun ajan.  

Käyttäjä” tarkoittaa (a) Maksuttomien Palveluiden tapauksessa raaka-aineiden tuottajia, kuten viljelijöitä, jotka käyttävät Palveluita ja (b) Maksullisten Palveluiden ja Kokeilujakson Palveluiden tapauksessa Tilaajan työntekijää, edustajaa, toimittajaa, ja muuta luonnollista henkilöä, jonka Tilaaja on nimenomaisesti valtuuttanut käyttämään Palveluita. Biocode antaa jokaiselle Käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksullisten Palveluiden tai Kokeilujakson Palveluiden tapauksessa Tilaaja lisää uudet käyttäjät Palveluihin. Tilausmaksu on säädettävissä kunkin Tilaajan Tuotteiden, LCA-mallien, Raaka-aineiden, Toimittajien ja/tai Käyttäjien määrän mukaan, kuten tarkemmin Tilaussopimuksessa on määritelty. 

LCA” tarkoittaa Elinkaaren Arviointia (Life Cycle Assessment) ja kuvaa ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren aikana.  

LCA-malli” tarkoittaa matemaattista mallia ja toimintoja, joita käytetään arvioitavan kohteen ympäristövaikutusten laskemiseen. 

Maksulliset Palvelut” tarkoittavat Palveluita, joita me tarjoamme sinulle maksua vastaan.  

Maksuttomat Palvelut” tarkoittavat Palveluita, joita me tarjoamme sinulle maksutta. 

Raaka-aine” tarkoittaa Palveluissa ympäristövaikutusten arviointia varten arvioitavana olevaa elintarvikkeen tai juoman raaka-ainetta, jonka Toimittaja tai Tilaaja tai Käyttäjä on lisännyt. 

Sallittu käyttö” tarkoittaa Palveluiden käyttöä Tuotteidesi tai Raaka-aineidesi ympäristövaikutusten arvioimiseen, seurantaan ja tiedottamiseen tai Alkutuotantosi ympäristövaikutusten hallintaan, soveltuvin osin. Sallittu käyttö voidaan kuvata tarkemmin Biocoden palvelukuvauksissa, joita Biocode voi päivittää milloin tahansa. Palvelukuvauksien nykyiset versiot ovat luettavissa täällä: www.biocode.io

Sisältö” tarkoittaa Tilaajan tai kenen tahansa Käyttäjän Palveluihin toimittamaa Alkutuotantoon, tai Tuotteeseen tai Raaka-aineeseen liittyvää dataa, tietoa tai aineistoa. 

Tilaaja” tarkoittaa oikeushenkilöä, joka ostaa lisenssin Palveluiden käyttöön tai tilaa Kokeilujakson Palveluita tekemällä Tilaussopimuksen. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki näissä Ehdoissa käytetyt viittaukset “sinä” tai “sinun” viittaavat sekä Tilaajaan että yksittäiseen Käyttäjään.  

Tilausmaksu” tarkoittaa rahallista summaa, jonka Tilaaja maksaa Biocodelle oikeudesta käyttää Maksullisia Palveluita. Tilausmaksu määritellään kussakin sovellettavassa Tilaussopimuksessa.  

Tilaussopimus” tarkoittaa erillistä kirjallista sopimusta Tilaajan ja Biocoden välillä Palveluiden käyttöoikeudesta. Tilaussopimus koostuu sopimusasiakirjasta ja näistä Ehdoista, jotka liitetään viittauksella Tilaussopimukseen. 

Toimittaja” tarkoittaa tahoa, joka toimittaa Tilaajan käyttämiä raaka-aineita ja joita Tilaaja käyttää Tuotteen tai Raaka-aineen arvioinnissa.  

Tuotanto” tarkoittaa Tuotteiden valmistukseen liittyvää toimintaa.  

Tuote” tarkoittaa Tilaajan lisäämää Palveluissa arvioitavana olevaa tuotetta.

2. Palveluiden käyttö

Maksuttomat Palvelut ovat maksutta saatavilla Palvelua käyttäville yksityishenkilöille tai oikeushenkilöille. 

Käytettäessä Maksuttomia Palveluita hyväksyt nimenomaisesti, ettet saa käyttää Palveluita (a) mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin oman Alkutuotantosi kehittämisen ulkopuolella, tai (b) ilmaisten tai maksullisten palvelujen tarjoamiseen kolmansille osapuolille. Mikäli haluat käyttää Palveluita tällaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, sinun tulee ottaa yhteyttä Biocodeen saadaksesi lisätietoja käyttämällä alla kohdassa 17 olevia yhteystietoja. 

Jos käytät Maksuttomia Palveluita: (a) yksityishenkilönä, Palveluita tarjotaan sinulle vain henkilökohtaiseen käyttöösi; tai (b) oikeushenkilönä, Palveluita tarjotaan sinulle vain sisäiseen liiketoimintakäyttöösi, eikä mihinkään kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Oikeushenkilönä olet vastuussa työntekijöidesi Palveluiden käytöstä. 

Biocode myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palveluita ainoastaan Sallittua käyttöä varten edellyttäen, että käytät Palveluita noudattaen näitä Ehtoja ja käytettäessä Maksullisia Palveluita edellytetään, että Tilaaja suorittaa sovellettavien Tilausmaksujen maksamisen. Et saa käyttää mitään Palveluiden osaa muihin tarkoituksiin kuin Sallittua käyttöä varten. 

Et saa myydä, vuokrata tai luovuttaa Palveluiden käyttöoikeutta, tai luoda käyttäjätilejä käyttämällä väärää henkilöllisyyttä tai tietoja, etkä luoda käyttäjätiliä muille kuin itsellesi tai edustamallesi organisaatiolle. 

Et saa käyttää Palveluita teknologisen tai muun keinon (kuten Palveluissa ilmenevien virheiden tai vikojen tai kolmansien osapuolten työkalujen tai ohjelmistojen) avulla tavalla, joka haittaa tai häiritsee Palveluita. Hyväksyt, että Palveluita ei saa käyttää vilpillisiin tarkoituksiin tai väärinkäytöksiin, tai yrittää purkaa, takaisinmallintaa, hajottaa tai hakkeroida mitään Palveluiden osia, tai murtaa Palveluiden lähettämää, käsittelemää tai tallentamaa dataa koskevia salaustekniikoita tai suojaustoimia tai yrittää kiertää Palveluiden käyttöä tai sen elementtejä valvovia teknisiä ominaisuuksia. Et saa ostaa tai käyttää Palveluita kilpailevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Vastaat itse laitteistosta, jolla käytät Palveluita.  

Maksullisia Palveluita käytettäessä Tilaaja on vastuussa siitä, että kaikki Tilaajan valtuuttamat Käyttäjät noudattavat näitä Ehtoja. Tilaaja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen Käyttäjiä rikkomasta näitä Ehtoja ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin havaittujen rikkomusten lopettamiseksi. Tilaaja on täydessä vastuussa Käyttäjiensä velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. 

Voit käyttää Palveluita vain näiden Ehtojen ja kaikkien sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Et saa käyttää Palveluita, jos Biocode on aiemmin poistanut sinut käyttämästä jotakin Palveluiden osaa.

3. Rekisteröityminen ja käyttäjätilit  

Palveluiden kaikki osat ja ominaisuudet edellyttävät rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä luot henkilökohtaisen käyttäjätilin määrittämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sinun on annettava Biocodelle oikeat henkilö- ja muut tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan, ja pidettävä ne ajan tasalla. Sinun on suojattava käyttäjätunnus ja salasana luvattomalta käytöltä ja pidettävä ne salassa. Sinun tulee ilmoittaa luvattomasta käytöstä Biocodelle viipymättä. Hyväksyt, että sinä Käyttäjänä, ja soveltuvin osin Tilaaja, on vastuussa käyttäjätilin käytöstä sekä kaikesta Palveluiden yhteydessä tapahtuvasta viestinnästä ja toiminnasta. Hyväksyt, että Biocode ei vastaa käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä johtuvista vahingoista ja menetyksistä. 

Antamalla käyttäjätilin luomiseksi tarvittavat tiedot suostut siihen, että Biocode voi käsitellä Henkilötietoja rekisterinpitäjänä tietosuojakäytäntönsä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

Biocodella on oikeus lakkauttaa käyttäjätili ja/tai kumota Käyttäjän salasana milloin tahansa oman harkintansa mukaan joutumatta siitä mihinkään vastuuseen, tai ilman, että se oikeuttaa Tilaajaa saamaan palautuksia Tilausmaksuista, jos esimerkiksi Käyttäjä tai Tilaaja ei noudata näitä Ehtoja tai sovellettavan Tilaussopimuksen ehtoja, tai jos Biocodella on perusteltu syy epäillä tai Biocode määrittää, että Käyttäjä tai Tilaaja ei ole noudattanut näiden Ehtojen tai sovellettavan Tilaussopimuksen säännöksiä. 

4. Kokeilujakson Palvelut 

Kokeilujakson Palvelut ovat käytettävissä maksutta vain rajoitetun ajan, jonka Biocode määrittää sekä näiden Ehtojen mukaisesti. Tällaisten Kokeilujakson Palveluiden laajuus, sisältö, ominaisuudet ja kesto ovat Biocoden yksinomaisen harkinnan varaisia, ja sinä hyväksyt nimenomaisesti, että Biocode voi keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Kokeilujakson Palveluihin mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman vastuuta. 

Jos rekisteröidyt Kokeilujakson Palveluiden vierastilille, tarjoamme Kokeilujakson Palvelut sinulle kokeilujaksolla maksutta siihen asti, kumpi seuraavista on aikaisempi: (a) ilmaisen kokeilujakson loppuun (ellei sitä ole aiemmin päätetty) tai (b) Tilaussopimuksen alkamispäivä. Maksullisten Palveluiden täysimääräinen käyttäminen eli Tuotteiden ja/tai Raaka-aineiden ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttää Tilaussopimusta. Jos sisällytämme lisäehtoja vierastilin rekisteröintisivulle tai tilin kutsusähköpostiin, näitä ehtoja sovelletaan ja ne ovat ensisijaisia näiden Ehtojen ehtoihin nähden.

5. Tilausmaksut, verot ja maksuehdo

Maksulliset Palvelut laskutetaan tilausperusteisesti Tilaussopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti. Tilaaja on vastuussa kaikkien Tilausmaksujen maksamisesta Tilaussopimuksessa tarkemmin sovitulla tavalla. 

Ellei Tilaussopimuksessa toisin sovita, Tilausmaksut laskutetaan kuukausittain etukäteen ja kaikki maksut erääntyvät neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko lasketaan Suomen korkolain (633/1982) mukaan. 

Jos Tilaaja ei suorita maksuja näiden Ehtojen tai Tilaussopimuksen mukaisesti, Biocode pidättää oikeuden keskeyttää kaikkien asiaan liittyvien Käyttäjien käyttöoikeudet Maksullisiin Palveluihin, kunnes maksu on suoritettu. Jos Tilaajan maksun suorittamatta jättäminen jatkuu yli neljätoista (14) päivää maksun eräpäivästä, Biocodella on oikeus irtisanoa Tilaussopimus välittömästi. 

Tilaaja on vastuussa kaikkien sovellettavien verojen maksamisesta. Tilaajalla ei ole missään olosuhteissa oikeutta pidättää tai vähentää veroja Biocodelle suoritettavista maksuista. 

Biocodella on oikeus muuttaa Tilausmaksuja vuosittain ja se ilmoittaa Tilaajalle kirjallisesti muuttuneista Tilausmaksuista vähintään kolme (3) kuukautta ennen Tilaussopimuksen vuosipäivää. Jatkamalla Maksullisten Palveluiden käyttöä tai suorittamalla uusia maksuja, Tilaajan katsotaan hyväksyneen tällaisen Tilausmaksujen muutoksen. Biocodella on oikeus nimetä maksupalveluntarjoajia vastaanottamaan Tilausmaksut Biocoden puolesta.

6. Immateriaalioikeudet

6.1 Palvelut

Kaikki oikeudet Palveluihin (sekä niihin liittyviin ohjelmistoihin ja tietovälineisiin), niiden rakenteeseen ja niihin liittyvään sisältöön, mukaan lukien tekstit, ympäristövaikutusten arvioinnit, raportit ja muut saataville tuodut tiedot, tietokonekoodi, komentosarjat, grafiikka, interaktiiviset ja vastaavat ominaisuudet sekä Palveluun sisältyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot, ovat Biocoden omaisuutta tai sille lisensoituja. Palveluiden käyttäminen ei anna sinulle omistusoikeutta tai mitään immateriaalioikeutta Palveluihin, tai Palveluiden sisältöön ja muuhun tietoon, jota on saatavilla Palveluissa tai niiden käytön tuloksena, ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti muuta mainita.

6.2 Ympäristövaikutusten arvioinnit 

Biocode myöntää Tilaajalle ja/tai Käyttäjälle oikeuden käyttää Palveluissa saatavilla olevia ja Palveluiden käytön tuloksena saatavia ympäristövaikutusten arviointeja, raportteja ja muuta asiaan liittyvää tietoa liiketoimintatarkoituksiin, edellyttäen, että tällaisia tietoja ei saa uudelleen jakaa, myydä, lisensoida, tai vuokrata, ellei nimenomaisesti erikseen toisin sovita. Tilaaja sitoutuu antamaan Biocodelle tunnustusta tarjotuista Palveluista julkisessa viestinnässään. Tilaajan ja/tai Käyttäjän oikeus ympäristövaikutusten arviointeihin, raportteihin ja muuhun asiaan liittyvään tietoon pysyy voimassa Tilaussopimuksen päättymisen tai Palvelun käyttöoikeuden irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen, ellei irtisanominen tai päättyminen johdu näiden Ehtojen jonkin määräyksen rikkomisesta. 

6.3 Sisältö 

Voit lisätä Palveluihin Sisältöä. Kun lisäät Sisältöä Palveluihin, vastaat lisäämästäsi Sisällöstä täysin ja sitoudut siihen, että Palveluihin ei lisätä laitonta tai immateriaalioikeuksia loukkaavaa Sisältöä eikä viruksia tai haittakoodia sisältävää tai muutoin sopimatonta Sisältöä. Tämä vastuu säilyy Palveluiden käytön lopettamisesi jälkeenkin. 

Biocode saattaa valvoa Palveluiden Sisältöä, ja Biocodella on oikeus vapaasti moderoida, poistaa tai kieltäytyä näyttämästä Palveluihin lisättyä Sisältöä. 

Sinun ja meidän välillä kaikki immateriaalioikeudet ja omistusoikeus Palveluihin lisäämääsi Sisältöön säilyvät sinulla. Kun lisäät Sisältöä Palveluihin, annat Biocodelle maailmanlaajuisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin maksetun ja rajoittamattoman oikeuden käyttää, tallentaa, kopioida, muokata ja muulla tavoin hyödyntää Sisältöä Palveluiden tarjoamista, parantamista ja optimointia varten. Sinä vakuutat ja takaat, että sinulla on oikeus myöntää nämä oikeudet Biocodelle. Biocoden käyttöoikeus Sisältöön pysyy voimassa Palveluiden tai Tilaussopimuksen tai Palveluiden käyttöoikeuden irtisanomisen tai päättymisen jälkeenkin. 

7. Tuki 

Maksullisia Palveluita käytettäessä tarjoamme oman harkintamme mukaan maksutonta Palveluiden käytön tukea sähköpostitse normaalisti klo 8-16 (Helsingin paikallista aikaa) maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä Suomessa, ja ilman takuita tai palvelutason takuuta vasteajoille. Ota yhteyttä support@biocode.io saadaksesi apua. 

Biocodella ei ole velvollisuutta tarjota tukea Maksuttomille Palveluille näiden Ehtojen alla.

8. Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Biocoden omistuksessa tai määräysvallassa ja joiden kautta voi käyttää tiettyjä kolmansien osapuolten palveluja. 

Biocode ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen sisältöön, tietosuojakäytäntöihin tai menettelyihin eikä vastaa niistä millään tavalla. Kolmansien osapuolten tarjoaman sisällön, tuotteiden tai palvelujen käyttöön sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Biocode ei vastaa suoraan tai välillisesti mistään vahingosta tai menetyksestä, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuvan tällaisilla verkkosivustoilla tai palveluissa tai niiden kautta saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä, käytön yhteydessä tai niihin tukeutumisesta. 

9. Tilausjakso ja irtisanominen

Maksulliset Palvelut

Maksullisten Palveluiden osalta Tilaaja ostaa tilauksen Tilaussopimuksessa sovituksi tilauskaudeksi. Jokainen tilaus on voimassa toistaiseksi, ellei Tilaussopimuksessa ole toisin sovittu. 

Tilaaja voi irtisanoa Tilaussopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta Biocodelle kirjallisesti kuusikymmentä (60) päivää etukäteen. Tilaussopimuksen päättyessä tai voimassaolon päättyessä kaikki kertyneet ja maksamattomat Tilausmaksut veloitetaan ja maksetaan päättymispäivään saakka, ja kaikki Palveluiden käyttöoikeudet päättyvät kaikille Käyttäjille, jotka liittyvät irtisanoutuvaan Tilaajaan. 

Biocode voi irtisanoa Tilaussopimuksen ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos Tilaaja tai joku Käyttäjistä rikkoo näitä Ehtoja.

Maksuttomat Palvelut

Maksuttomien Palveluiden osalta sinulle myönnetty Palvelun käyttöoikeus on voimassa, kunnes sinä tai Biocode irtisanoo sen.  

Voit lopettaa käyttöoikeuden käytön milloin tahansa lopettamalla Palveluiden käytön. Rajoittamatta muita näissä Ehdoissa esitettyjä ehtoja, käyttöoikeus päättyy automaattisesti ilman Biocoden ilmoitusta, jos sinä rikot jotakin näiden Ehtojen ehtoa jollakin tavalla. Mikäli irtisanominen tehdään näiden Ehtojen mukaisesti mistä tahansa syystä, sinun tulee lopettaa Palveluiden käyttö kokonaan. Mistä tahansa syystä tehty käyttöoikeutesi irtisanominen ei vapauta sinua mistään näissä Ehdoissa määritellyistä vastuista tai velvoitteista, jotka (a) on nimenomaisesti todettu pysyvän voimassa irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, tai (b) jäävät edelleen suoritettaviksi, tai niiden luonteen vuoksi olisi tarkoitus olla sovellettavissa tällaisen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen.  

Ymmärrät ja hyväksyt, että käyttöoikeuden peruminen on ainoa oikeutesi ja oikeussuojakeinosi kaikissa Palveluiden käyttöön liittyvissä riita-asioissa. 

Seuraavat ehdot pysyvät voimassa Palveluiden ja/tai Tilaussopimuksen tai Palveluiden käyttöoikeuden irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen: Kohta 2 (Määritelmät), kohta 6 (Immateriaalioikeudet), kohta 8 (Linkit muille verkkosivustoille), kohta 12 (Vastuuvapauslausekkeet ja ei takuita), kohta 13 (Vastuunrajoitus), kohta 14 (Kolmansien osapuolten väitteet) ja kohta 16 (Muuta).

10. Muutokset ja ylläpito 

Biocode voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä, ja on suositeltavaa, että tarkistat Ehdot säännöllisesti. Jos Palveluiden uudet ehdot eivät ole sinun hyväksyttävissäsi, tulee Palveluiden käyttö lopettaa. Jos Palveluiden käyttö jatkuu muutoksista huolimatta, katsotaan muutokset hyväksytyiksi sinun toimestasi. Mitään muutosta ei sovelleta takautuvasti, vaan muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna päivämääränä. 

Maksuttomia Palveluita koskien meidän sinulle maksutta tarjoamien Palveluiden laajuus, sisältö, ominaisuudet ja kesto ovat Biocoden yksinomaisen harkinnan varassa, ja hyväksyt nimenomaisesti, että Biocode voi keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa maksuttoman pääsyn Palveluihin mistä tahansa syystä ja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman mitään vastuuta. Biocodella ei ole velvollisuutta tarjota ylläpitoa Maksuttomille Palveluille näiden Ehtojen alla.  

Biocode voi tehdä Palveluihin muutoksia lisäämällä, muokkaamalla tai poistamalla mitä tahansa ominaisuuksia tai toimintoja. Biocode voi myös milloin tahansa luoda uusia Palveluihin sovellettavia toimintaohjeita, rajoituksia tai ehtoja.  

Ymmärrät ja hyväksyt, että Biocode voi poikkeuksellisissa olosuhteissa, joita tarvittavat tekniset muutokset, päivitykset tai vastaavat toimenpiteet edellyttävät, lopettaa Palveluiden tai minkä tahansa Palveluiden ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai kaikille Käyttäjille ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuta. Mikäli mahdollista, Biocode ilmoittaa sinulle tällaisista keskeytyksistä etukäteen. Biocode pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Palveluiden mahdolliset keskeytykset aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa. 

Maksuttomien Palveluiden osalta ymmärrät ja hyväksyt, että ainoa oikeuskeinosi Palveluiden epäonnistumisen, viivästymisen ja keskeytyksen osalta rajoittuu hyvitykseen, jonka suuruus on Biocoden yksinomaisen harkinnan varassa.

11. Referenssioikeus  

Maksullisten Palveluiden osalta Biocode voi käyttää sinun tai edustamasi yrityksen nimeä ja logoa markkinointimateriaalissa, verkkosivustoilla ja mainosmateriaaleissa identifioidakseen Tilaajan Biocoden asiakkaaksi.

12. Vastuuvapauslausekkeet ja ei takuita 

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ SINUN PALVELUIDEN KÄYTTÖSI TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI JA PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” JA ”SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA PALVELUITA KOSKEVIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA PALVELUIDEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ (I) PALVELUT TÄYTTÄVÄT SINUN VAATIMUKSESI, (II) PALVELUIDEN KÄYTTÖSI ON OIKEA-AIKAISTA, KESKEYTYMÄTÖNTÄ, TURVALLISTA TAI VIRHEETÖNTÄ, (III) KAIKKI PALVELUIDEN TULOKSENA SAAMASI TIEDOT OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, JA (IV) KAIKKI PALVELUIDEN OSANA SINULLE TOIMITETUISSA OHJELMISTOISSA OLEVAT VIAT TAI VIRHEET KORJATAAN. PALVELUIDEN KÄYTÖN KAUTTA LADATUN TAI MUULLA TAVOIN HANKITUN AINEISTON TAI TIETOJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU SINUN OMAN HARKINTASI MUKAAN JA SINUN OMALLA VASTUULLASI, JA SINÄ VASTAAT YKSIN LAITTEELLESI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄLLAISEN AINEISTON LATAAMISESTA. MIKÄÄN BIOCODELTA, PALVELUIDEN KAUTTA TAI PALVELUISTA SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAAMASI NEUVOT TAI TIEDOT EIVÄT MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA, JOTA EI OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ EHDOISSA. 

SELVYYDEN VUOKSI TODETAAN, ETTÄ BIOCODE EI ANNA TAKUITA KÄYTTÄJÄN SAATAVILLA OLEVISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNEISTA, RAPORTEISTA JA MUISTA NIIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA. PALVELUIDEN AVULLA SAADUT TULOKSET OVAT AINOASTAAN SUUNTAA ANTAVIA, EIKÄ BIOCODE EI OLE VASTUUSSA TULOSTEN TARKKUUDESTA. 

13.    Vastuunrajaus

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ BIOCODE JA SEN TYTÄRYHTIÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, KUMPPANIT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA VASTAA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN, VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKEARVOSTA, KÄYTÖSTÄ, TIEDOISTA, KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSISTA, TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (VAIKKA BIOCODE OLISI TIENNYT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA). MAKSULLISTEN PALVELUIDEN OSALTA, LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, BIOCODEN MAHDOLLINEN VASTUU RAJOITTUU SUMMIIN, JOTKA TILAAJA ON MAKSANUT BIOCODELLE PALVELUISTA SITÄ EDELTÄVÄN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA, KUN SYY BIOCODEN VASTUUSEEN SYNTYI. MAKSUTTOMIA PALVELUITA KOSKIEN BIOCODEN MAHDOLLINEN VAHINGONKORVAUSVASTUU RAJOITTUU, LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, 100 EUROON.  

14.    Kolmansien osapuolten väitteet 

Sitoudut puolustamaan, hyvittämään ja vapauttamaan vastuusta Biocoden, sen tytäryhtiöt, osakkeenomistajat, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, kumppanit ja lisenssinantajat kaikkia kolmansien osapuolten vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan kaikki vastuut, arvioinnit, tappiot,  kustannukset tai vahingot, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat (a) Palveluihin lisäämästäsi, postaamastasi, lähettämästäsi tai muutoin Palveluiden kautta esille asettamastasi Sisällöstä tai muusta sisällöstä; (b) sinun Palveluiden käytöstäsi; (c) sinun näiden Ehtojen rikkomisestasi; tai (d) kolmansien osapuolten oikeuksien tosiasiallisesta tai väitetystä rikkomisesta sinun toimestasi. Tämä velvoite pysyy voimassa näiden Ehtojen ja/tai sinun Palvelun käyttösi irtisanomisen vai voimassaolon päättymisen jälkeen. Biocode pidättää itsellään kuitenkin oikeuden hoitaa oma puolustuksensa asioissa, jotka kuuluvat tässä kohdassa kuvatun korvausvelvollisuuden piiriin. 

15. Ylivoimainen este 

Biocode ei vastaa viivästyksistä tai sopimusvelvoitteidensa täyttämättä jättämisistä, jotka johtuvat odottamattomista olosuhteista tai tekijöistä, joihin Biocode ei pysty kohtuudella vaikuttamaan, mukaan lukien rajoituksetta luonnonilmiöt, sota, terrorismi, mellakat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalo, tulvat, onnettomuudet, lakot tai kuljetusvälineiden, polttoaineen, energian, työvoiman tai materiaalien puute. 

16. Muuta

Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä Ehtoja tai mitään niistä johtuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Biocoden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Biocode voi luovuttaa tai siirtää nämä Ehdot tai mitkä tahansa niistä johtuvat oikeutensa tai velvollisuutensa milloin tahansa. Nämä Ehdot sitovat kaikkia oikeudenhaltijoita ja siirronsaajia. 

Kaikki näiden Ehtojen mukaiset ilmoitukset, vaatimukset, vahingonkorvausvaatimukset tai muut tiedonannot katsotaan asianmukaisesti annetuiksi tai toimitetuiksi, kun ne on toimitettu vastaanottajalle kirjallisesti kirjattuna kirjeenä, sähköpostitse, tai kuriiripalvelun kautta. 

Jos jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, ei se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai heikennä niitä.  

Mikäli et noudata näitä Ehtoja, emmekä ryhdy toimenpiteisiin välittömästi, se ei tarkoita, että sinä et olisi täysin velvollinen suorittamaan velvollisuuksiasi tulevaisuudessa, tai että luovumme oikeuksistamme, kuten toimiin ryhtymisestä tulevaisuudessa. 

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomessa voimassa olevia lakeja, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. 

Palveluista tai näistä Ehdoista johtuvat erimielisyydet tai korvausvaatimukset ratkaistaan ensisijaisesti sinun ja Biocoden välisissä neuvotteluissa. 

Palveluista tai näistä Ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät kiistat tai erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta, joka on nimitetty edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään englannin kielellä (tai suomen kielellä, jos osapuolet näin keskenään sopivat) Helsingissä, Suomessa. 

Kuluttajilla on oikeus saattaa riita kuluttajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Kuluttajilla on myös oikeus kääntyä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) puoleen, ja sen jälkeen pyytää ratkaisua kansalliselta kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi). Lisäksi kuluttaja voi kääntyä Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) puoleen (http://ec.europa.eu/odr). 

Nämä Ehdot eivät vaikuta mihinkään lakisääteisiin oikeuksiisi, joita sovellettavan lain mukaan ei voida rajoittaa tai sulkea pois.

17. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, ota meihin yhteyttä: contact@biocode.io.  

Biocode Oy 

Y-tunnus: 2849954–4  

Osoite: Siltasaarenkatu 6-10, 00530 Helsinki, Finland 

Sähköposti: contact@biocode.io 

Verkkosivu: www.biocode.io